23
юни

Заповед №356/22.06.2020 г.

        На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №130/28.05.2020 г. на Общински съвет на община Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на:

- имот с идентификатор 72059.11.310 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №000310, с площ 4388 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.481, 72059.11.252, 72059.11.108, 72059.11.358, с начална тръжна цена 1000,00 лева и депозит за участие в размер на 100,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.290.545 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №000545,  с площ 1668 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Долапски бент”, с граници и съседи: 72059.290.27, 72059.340.339843, 72059.290.540, с начална тръжна цена 400,00 лева и депозит за участие в размер на 40,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.106 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011106, с площ 6407 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.107, 72059.11.105, 72059.11.104, 72059.11.403, 72059.11.96, 72059.11.13, с начална тръжна цена 1760,00 лева и депозит за участие в размер на 176,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.107 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011107,  с площ 17759 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.251, 72059.11.109, 72059.11.5, 72059.11.699, 72059.11.105, 72059.11.106, 72059.11.13, 72059.11.108, с начална тръжна цена 4870,00 лева и депозит за участие в размер на 487,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.301 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011301, с площ 397 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.401, 72059.11.303, 72059.11.501, 72059.11.502, 72059.88.9901, с начална тръжна цена 100,00 лева и депозит за участие в размер на 10,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.303 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011303, с площ 2275 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.401, 72059.11.339, 72059.11.304, 72059.11.305, 72059.11.501, 72059.11.301, с начална тръжна цена 530,00 лева и депозит за участие в размер на 53,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.304 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011304, с площ 6713 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.339, 72059.11.542, 72059.11.306, 72059.11.305, 72059.11.303, с начална тръжна цена 1900,00 лева и депозит за участие в размер на 190,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.306 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011306, с площ 8622 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.304, 72059.11.542, 72059.11.586, 72059.11.305, с начална тръжна цена 2400,00 лева и депозит за участие в размер на 240,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.311 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011311, с площ 11211 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.586, 72059.11.307, 72059.11.542, 72059.11.339, с начална тръжна цена 3600,00 лева и депозит за участие в размер на 360,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.323 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011323, с площ 5173 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.635, 72059.11.321, 72059.11.322, 72059.11.7, 72059.11.324, с начална тръжна цена 1660,00 лева и депозит за участие в размер на 166,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.338 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011338, с площ 2040 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.337, 72059.11.339, 72059.11.505, 72059.11.506, 72059.11.637, с начална тръжна цена 570,00 лева и депозит за участие в размер на 57,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.339 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №011339, с площ 7972 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.337, 72059.11.311, 72059.11.586, 72059.11.542, 72059.11.304, 72059.11.303, 72059.11.401, 72059.11.505, 72059.11.506, 72059.888.9901, 72059.11.338, с начална тръжна цена 2560,00 лева и депозит за участие в размер на 256,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.11.401 с номер по предходен план №011401, с площ 845 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”До село”, с граници и съседи: 72059.11.339, 72059.11.303, 72059.11.301, 72059.888.9901, 72059.11.505 с начална тръжна цена 200,00 лева и депозит за участие в размер на 20,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.160.10 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №160010, с площ 11999 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”Гирин кайряк”, с граници и съседи: 72059.160.178, 72059.160.11, 72059.160.9, 72059.160.35, 72059.160.326, с начална тръжна цена 3850,00 лева и депозит за участие в размер на 385,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.220.33 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №220033, с площ 3999 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Голямата могила”, с граници и съседи: 72059.220.227, 72059.220.35, 72059.220.167, 72059.220.124, 72059.220.36 с начална тръжна цена 950,00 лева и депозит за участие в размер на 95,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.300.18 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №300018, с площ 10,000 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Стария сливовски път”, с граници и съседи: 72059.300.801, 72059.300.19, 72059.340.843, 72059.300.17, с начална тръжна цена 2500,00 лева и депозит за участие в размер на 250,00 лева;

- имот с идентификатор 72059.385.14 по КККР на с.Вълчаново с номер по предходен план №385014, с площ 37495 кв.м., 7 категория, нтп- изоставена нива, м.”Кариерата”, с граници и съседи: 72059.385.847, 72059.385.590, 72059.385.13, 72059.280.843, с начална тръжна цена 12050,00 лева и депозит за участие в размер на 1205,00 лева.

            Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.  Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 07.07.2020 г. от 09:40 ч.,  в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС за всеки един имот поотделно, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 06.07.2020 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 06.07.2020 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 01.07.2020 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

 Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

 Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания);
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината;
  • Декларации – 2 броя по образец;
  • Документ за закупена тръжна документация;
  • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
  • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
  • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

 При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове да се проведат на 14.07.2020 г. от 09:40 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове да се извърши до 16:00 ч. на 13.07.2020 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък, стойността на изготвената оценка за имота.

        Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

 

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us