22
юли

Съобщение

 

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

        Община Средец успешно реализира дейностите по проект BG05M9OP001-2.101-0079-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“, процедура  BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020.

      Дейностите по проекта са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, вкл. засегнатите от карантина.       

Услугите, които се предоставят включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

      Към настоящия момент на територията на Община Средец са обхванати 56 лица, които имат потребност от предоставянето на такъв тип услуги и грижа по домовете. Услугите се предоставят от 11 лица, от които: координатор, 9 лица домашни помощници и шофьор.  За лицата, предоставящи услугите се  осигуриха лични предпазни средства и дезинфекционни препарати. Услугите се реализират по график, съгласно установените потребности на целевата група и се предоставят след подаване на заявка на телефон 0884098118 – Координатор проект  при Община Средец.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  № BG05M9OP001-2.101-0079-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Средец”, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“


Contact Us