27
юли

Заповед №939/22.07.2020 г.Н

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №142/24.06.2020 г. на Общински съвет на община Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следните имоти ЧОС:

- имот с идентификатор 46348.6.87 по КККР на с.Малина с номер по предходен план №006087, с площ 94943 кв.м., 7 категория, нтп- нива, м.”Около село”, с граници и съседи: 46348.6.225, 46348.6.194, 46348.6.74, 46348.6.75, 46348.6.190, 46348.6.189, 46348.6.188, 46348.6.77, 46348.6.222, с начална тръжна цена  52700,00 лева и депозит за участие в размер на 5270,00 лева;

- имот с идентификатор 46348.7.5 по КККР на с.Малина с номер по предходен план №007005, с площ 10997 кв.м., 3 категория, нтп- нива, м.”Нови лозя”, с граници и съседи: 46348.7.90, 46348.7.91, 46348.7.94, 46348.7.76, 46348.7.93, 46348.7.88, 46348.7.89, с начална тръжна цена  8200,00 лева и депозит за участие в размер на 820,00 лева;

- имот с идентификатор 46348.9.19 по КККР на с.Малина с номер по предходен план №009019, с площ 11528 кв.м., 9 категория, нтп- нива, м.”Кайл дере”, с граници и съседи: 46348.9.86, 46348.9.91, 46348.9.88, 46348.9.89, 46348.18.29, 46348.9.20, с начална тръжна цена  6700,00 лева и депозит за участие в размер на 670,00 лева;

- имот с идентификатор 46348.11.14 по КККР на с.Малина с номер по предходен план №011014, с площ 13494 кв.м., 4 категория, нтп- нива, м.”Около село”, с граници и съседи: 46348.22.110, 46348.22.112, 46348.11.12, 46348.19.109, 46348.11.94, с начална тръжна цена  8800,00 лева и депозит за участие в размер на 880,00 лева;

- имот с идентификатор 46348.15.64 по КККР на с.Малина с номер по предходен план №015064, с площ 22797 кв.м., 4 категория, нтп- нива, м.”Парцелите”, с граници и съседи: 46348.15.63, 46348.15.115, 46348.15.116, 46348.15.58, 46348.15.121, 46348.15.120, 46348.15.137, с начална тръжна цена  14600,00 лева и депозит за участие в размер на 1460,00 лева.

            Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.  Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 07.08.2020 г. от 10:00 ч.,  в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС за всеки един от имотите, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 06.08.2020 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 06.08.2020 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 03.08.2020 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

 Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

 Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания);
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината;
  • Декларации – 2 броя по образец;
  • Документ за закупена тръжна документация;
  • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
  • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
  • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

 При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове да се проведат на 14.08.2020 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове да се извърши до 16:00 ч. на 13.08.2020 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък и стойността на изготвената оценка за имота.

        Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец


Contact Us