30
юли

Съобщение

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА  УСЛУГА  ПАТРОНАЖНА  ГРИЖА

 

          До 31.12.2020 г. е отворен приема на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.103-0006-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“, процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4. 

      Патронажната грижа е вид мобилна форма на социална услуга и включва комплекс от здравни

и социални дейности като: 

- съдействие при поддържане на лична хигиена, тоалет, движение, сън и почивка; избягване на опасности и превенция на рискови ситуации; хигиена на помещението; закупуване на вещи от първа  необходимост; съдействие  при  пазаруване и приготвяне на  храна; помощ  при  хранене  и

придвижване в рамките на дома; 
-медицински услуги, (извън тези, предоставяни от НЗОК) – включват профилактика и консултиране на  социално  значими заболявания; Оценка  на  здравни  проблеми  и  потребности; Извършване  на медицински  манипулации  и  здравни грижи:  предоперативни и следоперативни грижи; измерване, регистрация    и  оценяване  на  кръвно  налягане  и  други  витални  показатели; венозни   инфузии, инжекции, оказване на спешни дейности при необходимост; 
-психологическа подкрепа, насочена към подобряване възможностите за водене на самостоятелен и независим живот. 

За ползване на услугата могат да кандидатстват: 
- Възрастни хора над 65 г. (навършени 66 год) с ограничения или в невъзможност за самообслуж-ване, живущи на територията на община Средец; 
- Хора с  увреждания с  валидно  експертно  решение на  ТЕЛК/НЕЛК, протокол  от  ЛКК или друг актуален медицински документ; 
- Лица с хронични  заболявания,  нуждаещи  се  от  продължително  наблюдение  и  здравни грижи; 
- Хора  след  оперативна  интервенция  и  след  хоспитализация,  нуждаещи  се  краткосрочно наблюдение и здравни грижи; 
Жителите на община Средец, които попадат в гореописаните целеви групи по проекта и желаят да получават услугата патронажна грижа, имат възможност да подадат Заявление – декларация  като след  извършена  оценка  на  индивидуалните  им  потребности  и  направен  подбор,  ще  могат  да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Услугите ще се осъществяват от медицински специалисти, психолог  и  домашни помощници.

 

    За  услугите  по  проект  BG05M9OP001-2.103-0006-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“ няма да се заплаща такса от потребителите.

     За  получаване на образци и  подаване на документи  Ви очакваме всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на адрес гр. Средец, ул. „Братя Миладинови” № 4, етаж ІІ – «Звено за патронажна грижа».

Периодът за подаване на документи е отворен и е до 31.12.2020г. без прекъсване.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg --------------------------------------------------

BG05M9OP001-2.103-0006-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец“, процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4.


Contact Us