01
сеп

Съобщение

Съобщение

Кметът на община Средец подписа ДОГОВОР № РД04-133/25.08.2020г. за съвместна дейност между  Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект „Осигуряване на технически средства за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип на територията на общината”.

Стойност на проекта: 9 990,00  лева.

Финансиране от Фонд „Социална закрила“: 9 990,00  лева.

Срок за реализация на проекта: 15.11.2020 г.

 

Цели на проекта:

Да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип от I до XII клас, както и да се подпомогне тяхната самостоятелност. С подкрепата за усвояване на учебния материал, впоследствие ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование.

 

Основни дейности по проекта са:

Дейност 1:  Доставка и монтаж на технически средства.

Дейност 2: Популяризиране на дейностите и целите на проекта, и финансиращата организация - Фонд „Социална закрила”.

Информацията за изпълнението на проекта и ролята на Фонд «Социална закрила» във финансирането на дейностите, ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Средец.

Дейност 3: Техническо и финансово отчитане на проекта.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

   Осигурен непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социалните услуги.

   Повишаване шансовете на децата за успешното завършване на учебната година и преминаване в следваща форма на обучение.

 

Очакван ефект от изпълнението на проекта

Изпълнението на проекта ще доведе до задоволяване на необходимостта от устройства и достъп до интернет за провеждане на дистанционната форма на обучение на учениците от община Средец настанени в социални услуги от резидентен тип. С реализацията на проекта ще се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите от ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 и ЦНСТ 3 в община Средец, както и ще бъде подпомогната тяхната самостоятелност.


Contact Us