02
сеп

Заповед № 987/ 01.09.2020 г.

ОТНОСНО: Обявяване списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна и определяне на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна.

 

         На основание чл. 26 от Закона за защита на класифицираната информация и чл. 21 и чл. 23 на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

 

1. Обявявам списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна.

2. Обявявам списък на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна.

 

Заповедта да се доведе до знанието на секретаря на общината, директорите на дирекции и служителя по сигурността на информацията!

Служителят по сигурността на информацията в съответствие с чл. 23, ал. 1 от ППЗЗКИ да публикува списъка от т. 1 в Интернет страницата на общината!

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на служителя по сигурността на информацията!

 

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 


Contact Us