03
сеп

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

 

 

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С03, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

Днес, 02. 09. 2020 г., Комисия, назначена със заповед № № 982/31. 08. 2020 г на Кмета на Община Средец, за провеждане на конкурс за подбор на МЕДИАТОР  по трудов договор  на 2 часа в Услуга" Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията " и  МЕДИАТОР  по трудов договор  на 4 часа в Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“, проведе интервюта  с допуснатите на първи етап  кандидати  и   постави оценки, съобразно  изискванията и регламентираните оценъчни карти.  Максимално допустимите  точки за класиране на кандидатите  са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията  обявява следните   резултати:

 

Списък  на класираните кандидати:

 

1.     Услуга" Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията "

 

Длъжност

Име , презиме и фамилия на  кандидата

Брой  точки /ср.аритметично/

1

МЕДИАТОР 

Катя Велчева Станкова

100

2

МЕДИАТОР 

Лиляна Стоянова Димитрова

100

3

МЕДИАТОР

Деспа Илиева Модестева

48,3

 

2.     Услуга „Ранна интервенция на уврежданията“

 

Длъжност

Име , презиме и фамилия на  кандидата

Брой  точки /ср.аритметично/

1

МЕДИАТОР 

Лиляна Стоянова Димитрова

100

2

МЕДИАТОР 

Данка Маринова Маринова

81,6

3

МЕДИАТОР

Деспа Илиева Модестева

48,3

 

 

Комисията предлага  с класираните  кандидати на първо място  да бъдат сключени  трудови договори за работа по Проект „Бъдеще сега:  Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С03

 

Председател: /п/

Членове: /п/

 


Contact Us