21
сеп

Заповед №1021/ 18.09.2020 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, вьв връзка с писмо изх. № К-2111-2/ 04.09.2020 г. на „ВиКЕАД гр. Бургас, относно необходимост от въвеждане на режимно водоснабдяване на село Момина Църква, община Средец

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

            1.Утвърждавам режимно водоснабдяване на село Момина Църква, както следва:

 

- водоподаването ще бъде спирано през два дни, за срок от 12 часа – от 19:00 часа до 07:00 часа на следващия ден за населеното място до второ нареждане.

 

2.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметския наместник на с. Момина Църква и Управителя на Експлоатационен район Средец  при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас.

 

Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация, както и да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

 

 

 

инж. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 


Contact Us