02
ное

Заповед №1113/30.10.2020 г.

        На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение №186/30.09.2020 г. на Общински съвет на община Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на:

- имот с идентификатор 20273.28.56 по КККР на с.Дебелт с начин на трайно ползване- нива, с площ 41332 кв.м., четвърта категория в м.”Кривия вир”, с граници и съседи: 20273.28.49, 20273.28.57, 20273.31.257, 20273.28.495, с начална тръжна цена  30 600,00 лева и депозит за участие в размер на 3060,00 лева;

- имот с идентификатор 20273.27.23 по КККР на гр.Дебелт с начин на трайно ползване- нива, с площ 43204 кв.м., четвърта категория в м.”Комлуджа”, с граници и съседи:20273.27.492, 20273.27.24, 20273.28.494, 20273.28.491, с начална тръжна цена  30 300,00 лева и депозит за участие в размер на 3030,00 лева.

            Определения депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ.  Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

Отварянето на предложенията да се извърши на 13.11.2020 г. от 10:00 ч.,  в зала №202 в сградата на община Средец.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС за всеки един от имотите, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзтановима след приключване на процедурата.

Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 12.11.2020 г., в стая №310.

Документи за участие в търговете се входират в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 12.11.2020 г. за първа дата на търговете.

Огледа на обекта за продажба може да се извърши на 09.11.2020 г., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

 Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

 Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания);
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината;
  • Декларации – 2 броя по образец;
  • Документ за закупена тръжна документация;
  • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя;
  • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга;
  • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

 При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове да се проведат на 20.11.2020 г. от 10:00 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторните търгове да се извърши до 16:00 ч. на 19.11.2020 г.

Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” №8, стая №310, тел.: 05551/76-90 и на страницата на община Средец www.sredets.bg.

Спечелилилите търговете заплащат продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък, смяна на нтп и стойността на изготвената оценка за имота.

        Настоящата заповед да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

 

 


Contact Us