18
ное

Заповед № 1137 / 11.11.2020 г.

На основание чл.44, ал1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал. 3, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, вьв връзка с писмо изх. № К-2111-1/ 06.10.2020 г. на „ВиКЕАД гр. Бургас, относно необходимост от въвеждане на режимно водоснабдяване на село Голямо Буково, община Средец, изменям моя Заповед № 1061/08.10.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

            1.Утвърждавам режимно водоснабдяване на село Голямо Буково, както следва:

 

- водоподаването ще бъде спирано всеки ден, за срок от 15 часа – от 17:00 часа до 08:00 часа на следващия ден за населеното място до второ нареждане.

 

2.Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметския наместник на с. Голямо Буково и Управителя на Експлоатационен район Средец  при „ВиК“ ЕАД гр. Бургас.

 

Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация, както и да бъде публикувана на сайта на Община Средец.

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 

 


Contact Us