18
фев

Заповед № 109/ 15.02.2021 г.

 

       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-55/29.12.2020 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-15/10.02.2021 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-53/21.12.2020г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец, изменям Заповед № 52 /20.01.2021г.  и

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

                         

              1. Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски територии в землищата на Община Средец, с изключение на следните:

          2. Пашата на селскостопански животни в  горски територии – собственост на физически и юридически лица, да се извършва след писмено съгласие на  собственика.

         3.  В разрешените за паша горски територии, същата да се извършва при спазване на следните забрани:

            · паша  на селскостопански животни без пастир;

            · паша в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

            · паша в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

            · паша в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване

            · нощна паша;

         4. В разрешените за паша отдели/подотдели в горски територии, в землището на с. Дебелт е допустима паша само на овце и едър рогат добитък.

          Настоящата заповед да се сведе до знанието на Директор на ТП на  ДГС- Бургас, Директор на ТП на ДГС – Средец, Директор на ОП „Общински гори” гр. Средец, кметове и кметски наместници  за сведение и изпълнение.  Заповедта да се обяви на видно място в  сградата на общината, кметствата и на интернет страницата на Община Средец.

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

 ЗА Кмет на Община Средец

Съгл.Заповед №100/10.02.2021г.

 


Contact Us