24
фев

Протокол

за

класирани кандидати

в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК)

 

 

Днес, 23.02.2021 г., Комисия, назначена със заповед № 113/17.02. 2021г на Кмета на Община Средец, за провеждане на подбор на персонал за заемане на длъжностите социален работник, социален сътрудник с профил образование и социален сътрудник с профил здравеопазване проведе интервю с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки съобразно критериите и изискванията за длъжността, посочени в обявлението. За всеки от кандидатите се състави индивидуална оценъчна карта.

Оценяването по всеки един критерий се извършва на база двустепенна скала: 0т. – незадоволително и 1 т. - задоволително. Окончателната оценка на кандидата се формира като от сбора на оценките на всички членове на комисията.

Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването комисията обявява следните резултати:

Списък  на класираните кандидати за социален работник:

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат – 51 т.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Социален работник

Елена Жейнова Вълкова

51

 

Списък  на класираните кандидати за длъжност  социален сътрудник с профил образование

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 42.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Социален сътрудник с профил образование

Пламена Анева Илиева

40

 

Списък  на класираните кандидати за длъжност  социален сътрудник с профил здравеопазване

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 42.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Социален сътрудник с профил здравеопазване

Руска Димитрова Митева

38

 

            Комисията предлага  с класираните  кандидати на първо място  да бъдат сключени  трудови договори за работа по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“.

 

Председател на комисията:………………….

Членове:

1………………….

2 …………………

 

 


Contact Us