22
мар

Съобщение

ПРОТОКОЛ

за

допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

в процедура по подбор на кандидати за служители в Детска градина «Снежанка» гр. Средец  по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК)

 

Днес, 22.03.2021 г., Комисия, назначена със заповед №193/18.03.2021г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжностите ресурсен учител, психолог и логопед се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

1.     Допуснати кандидати за длъжност психолог

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

 

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 

Дата и час за интервю

 

Мартина Петева Колеолова

ДА

ДА

НЯМА

24.03.2021 г. от 10.00 часа

2.     Недопуснати кандидати за длъжност  психолог:

НЯМА

Допуснатият кандидат до втори етап на подбора, следва да се яви в указания  ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, партерен етаж, зала № 1.

 

Председател на комисията:………………….

 


Contact Us