11
юли

Сдружение с нестопанска цел „МИГ СРЕДЕЦ”

КАНИ всички заинтересовани лица на

 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с реализацията на Стратегията за местно развитие и предстоящо анексиране

на Индикативно разпределение на средствата по оси, мерки и години

 

Желателно е присъствието на Публични институции в системата на професионалното образование и обучение, регистрирани по Закона за професионалното образование и обучение; Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/EC, включително пазари на производители; Предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро; Земеделски производители  – физически или юридически лица, регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители; Организации, които провеждат обучение, курсове и информационни дейности и се определят като обучаващи организации; Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища, вписани по Закона за народните читалища, университети, научни институти, специализирани организации за обучение, юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за занаятите; жители на община Средец.

МЯСТО : Зала 1 на Община Средец

ДАТА и ЧАС: 16. 07. 2013 г от 10, 30 часа

 


Contact Us