11
юли

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012), в Община Средец е постъпила информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата за инвестиционно предложение:

„ПУП – парцелен план за трасе на газопровод от АГРС Дебелт” в ПИ 276 до УПИ II-15,16 в местност „Недялкови каби”, землище с. Дебелт, община Средец” до бъдещ обект „Производствено-технологична сервизна база за алуминиеви и PVC дограма със складове, изложбена зала, магазин и административно-битова сграда” в УПИ II-15,16 в местност „Недялкови каби”, землище с. Дебелт, община Средец

Инвеститор: „АЛТЕСТ” ЕООД

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица, могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища всеки работен ден в сградата на община Средец, стая 208. в срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение.


Contact Us