19
юли

Заповед №675 / 18.7.2013 г.

На основание чл. 14 ал.7 от ЗОС и чл.64 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решения № 441 и 442 от 26.06.2013 г. на Общински съвет гр. Средец

З А П О В Я Д В А М :

 

    1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните общински обекти:

  • общинско помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда-кметство в с.Мамина Църква, с обща застроена площ на сградата 176кв.м., изградена в квартал 55 по плана на селото, при граници на имота: площадно пространство, им. № 429 и им. 428, с Акт за ПОС 61/27.01.1998г.

             Начална тръжна цена за месечен наем в размер на 23,40 лв без вкл. ДДС и депозит за участие 2,34лв.

  • общинско помещение с площ 52,00 кв.м., находящо се на приземен етаж от двуетажна масивна сграда-кметство в с.Светлина, с обща застроена площ на сградата 126кв.м., изградена в УПИ ІV квартал 19 по плана на селото, при граници на имота: улица, УПИ І и ІІ, УПИ ІІІ и улица, с Акт за ПОС 2109/15.04.2005г.

             Начална тръжна цена за месечен наем в размер на 93,60 лв без вкл. ДДС и депозит за участие 9,36лв.

    2. Търговете да се проведат на 30.07.2013 г. от 10 ч. за помещението в с.Момина Църква и 10,15ч. за помещението в с.Светлина, в сградата на общинската администрация, ет. 2, зала № 202.

    3. Необходими  документи  за участие в тръжната процедура:

                   - Заявление от  юридическо  лице,  ЕТ или  физическо  лице;

       - Копие  от  лична  карта  за  физически  лица;

       - За ЕТ и юридическо лице вписани в търговския регистър при Агенцията по вписване(АВ)-удостоверение за актуално състояние, издадено от АВ към датата на депозиране на заявлението за участие в търга;

      - Актуално състояние, издадено по регистрацията за фирми, които не са вписани в Агенцията по вписване и регистрация Булстат;

                  - Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – ООД или АД;

                  - Удостоверение  за  наличие  или  липса  на  данъчни  задължения.

                  - Копие от платежно нареждане за внесен депозит, заверено от главен счетоводител,  че средствата са постъпили по сметка на Община Средец, при между банков превод;

                  - Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан плик, което да бъде увеличено най-малко с една наддавателна стъпка  - 10 % от началната тръжна цена.;

      Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на общинска администрация гр.Средец, пл. „България” № 8, стая № 311 и на страницата на Община Средец: http//www.sredets.bg.

    4. Оглед се извършва всеки работен ден от 08,00 до 17.00 ч

    5. Краен срок за подаване на документи 29.07.2013 г. до 16.30 ч. в деловодството на Община Средец.

    6. При неявяване на двама кандидати повторни търгове ще се проведат на 06.08.2013 г. при същите  условия.

    7. Настоящата Заповед да се публикува в регионален ежедневник, обяви на информационното  табло и сайта на общината.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА                                                      

За Кмет на община Средец

/заповед № 647/ 04.07.2013г. / 

Съгласувал:

Антоанета Ангелова, юрист

Изготвил:

Димитрина Георгиева, гл.специалист ОС


Contact Us