22
юли

Обявление за конкурс

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Директор на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец 1 работно място.

I. Изисквания за заемане на длъжността

 1. Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или ”бакалавър” по специалности – икономика, екология;
 2. Да имат не по-малко от 2 години трудов стаж;
 3. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
 4. Да притежават компютърни компетенции;
 5. Умения за работа в екип;
 6. Да познават Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички нормативни актове, свързани с дейността на предприятието, ЗОС, Закона за управление на отпадъците, Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Закона за местните данъци и такси, Наредбите на Община Средец, касаещи дейността на предприятието.

  II. Начин на провеждане на конкурса 

            Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”  – Средец, се провежда в три етапа:

 1. Допускане по документи;
 2. Концепция за развитието на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота”. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и позицията, за която се кандидатства ;
 3. Интервю.

III. Необходими  документи за кандидатстване

 1. Заявление до Кмета на Община Средец за участие в конкурса;
 2. Документ за самоличност /копие/;
 3. Диплома за завършено висше образование  /копие/;
 4. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (оригинал);
 5. Копие от документ,удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;
 6. Автобиография CV формат.

   IV. Описание на длъжността:

-         Ръководи дейността на общинското предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец, в рамките на предоставените в Правилника правомощия;

-         Контролира и носи отговорност за опазване на финансово-счетоводната дисциплина, използването на материалните и парични активи, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на предприятието и стопанисването на предоставеното на предприятието имущество;

-         Осъществява ежедневен контрол върху спазването на Правилника за дейността на Общинското предприятие, действащите нормативни актове, решенията на Общински съвет Средец и актовете на Кмета на Общината;

-         Анализира и обработва решения за увеличаване на собствените приходи на Общината и за подобряване структурата на разходите;

-         Подписва  документи от кореспонденцията на общинското предприятие;

Документите следва да бъдат представени в:

Сградата на Общинска администрация гр. Средец, пл.„България” № 8, деловодство – партерен етаж; всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Лице за контакти тел. 05551 6993; 0888 240082  Бончо Богданов – Секретар на Община Средец

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за контакт.

Краен срок за подаване на документите: 21.08.2013 год., 17.00 ч.

На общодостъпно място ще се публикуват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса:

 1. Информационното табло в Общинска администрация – Средец
 2. Интернет страницата на Община Средец.

Обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване във вестник „Черноморски фар”

Николина Дамбулова

За Кмет на община Средец

/Заповед № 647/04.07.2013 г./


Contact Us