31
окт

Съобщение

На 31.10.2017г. в „Център за социални и здравни услуги“ се проведе заключителна конференция по проект BG05M9OP001-2.002-0086-С001 „Втори шанс за грижа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се изпълнява по  Схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ".

Обща стойност на проекта: 496 626,00 лева.

Продължителност на проекта: 22  месеца.

Основната цел на проекта е осигуряване на достъп до дългосрочна социално-здравна грижа за представителите на целевата група, които са:

 1. Лица и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа.

 2.  Възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване.

Райна Миларева – ръководител на екипа по проекта представи презентация за постигнатите резултати, а именно:

P  Създаден Център за социални и здравни услуги;

P Сключени 129 договора за предоставяне на почасови интегрирани услуги и услуги в домашна среда в гр. Средец и селата  Факия, Драчево, Дебелт, Дюлево, Малина, Проход и Орлинци;

P  Предоставена качествена услуга за социално включване в общността и в домашна среда на 129 потребителя;

P Сключени 28 трудови договора с 20 лични асистента, 5 домашни помощника и 3 специалиста;

P Осигурен механизъм за надграждане на знанията и уменията на личните асистенти и домашни помощници, чрез проведени обучения и супервизия.

P  Закупен специализиран автомобил за хората с увреждания;

P Въведен иновативен подход за Община Средец - мобилно предоставяне на специализираните услуги на територията на цялата община.

Информирана местна общност посредством: 

 

P  Ден на отворените врати; заключителна конференция; брошури; плакати; публикации;

P  Информация в сайта на Община Средец; банер;  баджове;

P  Информационна табела; рекламни папки и рекламни химикали;

P  Стикери на закупеното оборудване.

 

На конференцията присъстваха зам. Кмета на община Средец – г-жа Николина Дамбулова, секретаря на община Средец г-н Георги Станилов, директори на социални услуги, експерти от общинска администрация, потребители на социалната услуга, граждани, лични асистенти и домашни помощници.

Потребителите изказаха благодарствени слова, относно качественото предоставяне на услугите в домашна среда и в общността. Изразиха своето признание за професионалното отношение, положените грижи, внимание и изградено доверие от екипа на ЦСЗУ.

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.”


Contact Us