29
яну

Заповед № 34 / 25.01.2018 г.

На основание чл. 14 ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.64, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, и Решение № 474 от 20.12.2017 г. на ОбС - гр.Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 

 • Общински терен с площ от 20 кв.м., представляващ част от имот целия с площ 2099 кв.м., находящ се в УПИ І, кв.40а, зона трета по плана на гр.Средец, отреден за озеленяване, търговия и услуги, за поставяне на метален павилион, при граници на имота: от всички страни улици, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 30,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 3,00 лв.

 

 • Общинско помещение (павилионен тип) № 6 със застроена площ от 5.00 кв.м., представляващо част от изградени помещения, предназначени за търговия с обща площ от 120 кв.м., находящи се в УПИ І-2227, кв. 84 по ПУП на гр. Средец, при граници на помещението: изток-помещение № 1, запад, север и юг - външен зид, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 11,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 1,10 лв.

 

2. Определените депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

   ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 09.02.2018 г. от 10:00 ч. и 10:10 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

   ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 08.02.2018 г., до 16:00 ч., стая 311.

   Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

   ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 08.02.2018 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 15.02.2018г. за повторни търгове. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 16.02.2018г., при същите условия.

   V. Оглед се извършва  всеки работен ден до 08.02.2018 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

   VІ.  Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

   VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания).;
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината.;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

   VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 16.02.2018 г. от 10:00 ч. и 10:10 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 15.02.2018 г. 

   ІX. Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:  www.sredets.bg.

        Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

 

 


Contact Us