26
яну

Съобщение

УТВЪРЖДАВАМ:

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

 

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР

на ръководител на Център за развитие на общноста

 

Днес 26.01.2018г. се проведе заседание на комисията за подбор на ръководител на ЦРО в състав:

Председател: Сергей Стоилов – Директор Дирекция ОЗКСДИМС;

Членове:

1. Зюмбюла Маринова – ст. експерт социални дейности, община Средец;

2. Лалка Бойчева - ст. експерт социални дейности, община Средец;

3.. Петя Петкова – гл. счетоводител СДЗ;

4. Таня Димитрова – гл. експерт здравеопазване, община Средец;

 

Заседанието премина при следния дневен ред:

  1. Запознаване на комисията с Процедурата за извършване на подбор.
  2. Запознаване на комисията персонално с комплект документи на всеки кандидат, според изискванията за приложени документи.
  3. Изготвяне на списък на лицата с непълен комплект документи.
  4. Изготвяне на списък на лицата допуснати до интервю.

 

 

По т. 1

Председателят запозна комисията с правилата на работа в съответствие с Процедурата за извършване на подбор на кандидатите за работа по проекта.

 

По т. 2

Комисията разгледа постъпилите документи и установи:

                   Ø   постъпили документи в деловодството – 1 комплект;

  • съответствие на приложените документи в 1 /един / комплект документи;

По т. 3

Комисията установи, че няма лица подали непълен комплект документи.

 

По т. 4

Комисията установи съответствие на приложените документи в 1 /един/ от подадените комплекти документи и изготви списък на лицата допуснати до интервю:

 За длъжността Ръководител

      1. Иванка Димова Димова

 

Интервюто с кандидатите ще се проведе на дата : 29.01.2018г. , от 14.00 часа в  сградата на Община Средец. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР:……………………..

                                                                                                         /СЕРГЕЙ СТОИЛОВ/  


Contact Us