30
яну

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор на ръководител в Център за развитие на общността, гр.Средец по проект "Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи"/ "Integrated Project for Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups", с  финансовата подкрепа на Швейцария в рамките на швейцарския принос за разширения Европейски съюз.

 

Въз основа на оценката от проведеният подбор, комисията класира кандидатите с получени резултати в следния ред:

За длъжността Ръководител

1. Иванка Димова Димова – 114 т.

Въз основа на проведеният подбор, комисията

 

 

РЕШИ:

Комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключи трудов договор със следния класиран кандидат:

 

За длъжността Ръководител

1. Иванка Димова Димова  – 114 т.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

СЕРГЕЙ СТОИЛОВ


Contact Us