30
яну

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

 

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 26. 01. 2018 г., Комисия, назначена със заповед № 975/18. 08. 2016 г на Кмета на Община Средец, проведе интервюта  с допуснатите на първи етап  кандидати  и   постави оценки, съобразно  изискванията и регламентираните оценъчни карти.  Максимално допустимите  точки за класиране на кандидатите  са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията  обявява следните   резултати за заемане на длъжността МЕДИАТОР  на /2 часа/  по трудов договор в Общностен център  услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“.

Списък  на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на  кандидата

Брой  точки /ср.аритметично/

1

Медиатор

Галина Петрова Владева

100

2

Медиатор

Зюмбюла Илиева Трендафилова

Не се явил

Комисията предлага  с класирания   кандидат да бъдат сключен  трудов договор за работа по Проект „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С01

 

Председател: /П/

 


Contact Us