21
фев

Обява

Дирекция ”Бюро по Труда” Бургас уведомява всички работода-тели от реалния и публичния сектор, че на територията на община Средец стартирареализацията на проект „Работа” по ОП”Развитие на човешките ресурси 2014г. – 2020г. 

 

         Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда, както и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, включително  лица в неравностойно положение на пазара на труда от райони с високо равнище на безработица над средното за страната през предходните 12 месеца.

 

В Проекта могат да участват:

  • Работодатели от реалния (частния) сектор, както и физически или юридически лица, вписани в регистъра към АСП за предоставяне на услугите по дейностите „Домашен социален патронаж” и/или „Домашен помощник”, социални предприятия, дружества за заетост, предприятия, които осигуряват временна работа, НПО, и земеделски производители, които разкриват работни места за икономически дейности, които попадат в обхвата на приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.
    • В сферата на публичната администрация, работодатели по настоящия проект могат да бъдат само общини и общинските предприятия по чл. 51, ал. 2 и чл. 52 от ЗОС.

Разкритите от работодателите работни места трябва да бъдат  насочени към подобряване на жизнената среда и услуги на населението по следните допустими дейности:

• Ремонтни дейности и поддръжка на обществени сгради и комунално–битово обслужване;

• Благоустройство на населеното място, включващо: озеленяване, оформяне на тревни площи, изграждане на зони за отдих, ремонт и поддръжка на общински пътища, ремонтни дейности на обществени сгради и обекти (в т.ч.: пазари, тържища, гробищни паркове, паркове и зелени площи, спортни площадки и съоръжения и др.);

• Почистване на речни корита, отводнителни канали и канавки, прочистване и поддържане на екопътеки и зони за отдих, отстраняване на неправомерни сметища;

• Дейности по поддържане, представяне, популяризиране, реставрация и обслужване на обекти – недвижимо културно наследство;

• Дейности по организиране и провеждане на събития и културни мероприятия в читалища, клубове на пенсионера и др.;

• Дейности, подпомагащи опазването на обществения ред и собствеността на гражданите;

• Предоставяне на услуги за населението, в т.ч. почистване и помощ в дома, дребни ремонтни дейности, помощ в градината и двора (без земеделска дейност) и др.

 

     Работодателите могат да заявяват работни места, като подадат Заявка по електронен път или на хартиен носител в ДБТ – Бургас, гр.Бургас, ул.”Перущица” №67, ет.1 , стая №2 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа в периода 16 февруари – 9 март 2018 г.

Подробна информация за проекта, както и образец на заявката може да бъде намерена на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

 

 

 

ДБТ-Бургас

19.02.2018г.

 

 

Приемът на документи по проект „Работа” започва на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март 2018 г. включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Подробна информация за проекта може да бъде намерена тук.

Стартира проект „Работа” 

Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.  Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

През 2018 г. обхватът на проект „Работа” ще бъде разширен в сравнение с пилотното изпълнение на програмата от миналата година. Освен продължително безработни в

 

 

Проект „Работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е продължение на успешната реализация през 2017 г. на пилотната програма „Работа”, и ще се която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България. Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.  Определеният бюджет е в размер на 80 млн.

 

Целите на настоящия проект отговарят на целите на процедура „Работа” и са в съответствие с ПО 1 на ОП РЧР 2014-2020 за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Същият допълва и е продължение на Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа” от 2017 г. за повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда от общини с високо равнище на безработица.

Работните места, разкрити от работодателя, следва задължително да попадат в районите с високо равнище на безработица на база данни на Агенция по заетостта относно населени места, в които равнището на безработицата е над средното за страната през последните 12 месеца.

Примерен (но неизчерпателен) списък на допустими дейности във връзка с осигуряването на заетост:

 


Contact Us