15
юни

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 12.06.2018 г., Комисия, назначена със заповед № 398/ 04.06.2018 г на Кмета на Община Средец, за провеждане на конкурс за подбор на персонал  за Услуга

"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище", проведе интервюта  с допуснатите на първи етап  кандидати  и   постави оценки, съобразно  изискванията и регламентираните оценъчни карти.  Максимално допустимите  точки за класиране на кандидатите  са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията  обявява следните   резултати:

Списък  на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на  кандидата

Брой  точки /ср.аритметично/

1

Педагог

Нина Андреева Янчева

100

2

Педагог

Петя Вълева Димитрова

100

3

Помощник възпитател/медиатор

Станка Вълканова Костова

100

Комисията предлага  с класираните кандидати да бъдат сключени  трудови договори за работа по Проект „Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С01


Contact Us