06
юли

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. СРЕДЕЦ“

 

Инвестиционното намерение има за цел осъществяване на ремонт на сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” , находящо се в УПИ I, кв. 131 по ПУП на гр. Средец. Предвидените ремонтни дейности имат за цел създаване на устойчива функционална учебна среда с положителен социален характер. /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

 

 

 

Дата: 06.07.2018г.                                                       Уведомител   

                                                                                                               ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                                                                                                              Кмет на община Средец


Contact Us