06
юли

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

инж.Иван Жабов - Кмет на община Средец

Пълен пощенски адрес: 8300 гр. Средец, пл. "България" №8, тел. (05551) 6996

Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

съобщава

на заинтересованото население, че има инвестиционно предложение за

„ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛ.“БЪЛГАРИЯ“ ГР. СРЕДЕЦ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

 

 

Инвестиционното намерение има за цел осъществяване на реконструкция на пл „България” в гр. Средец. Предвидените ремонтни дейности имат за цел изграждането на съвременна интерпретация на традииците от фолклора.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

Писмени становища и мнения се приемат в Адрес: гр. Средец 8300,                          пл. "България" №8, тел. (05551) 6996, Факс: (05551)7725, E-mail: info@sredets.bg

 

 

 

 

 

Дата: 06.07.2018г.                                                       Уведомител   

                                                                                                               ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

                                                                                                              Кмет на община Средец


Contact Us