12
юли

Обявление

 Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-2.015-0001- С01 "Заедно за по-добър живот", по процедура BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот“  ще проведе подбор на персонал за „Център за социални и здравни услуги” за следните длъжности:

 

Управител - 1 бр. на осем часов работен ден.

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна квалификационна степен : завършена образователна степен бакалавър със социално, педагогическо или сходно образование.

Професионален опит - Професионален опит в сферата на социалните услуги минимум 5 години.

Управленски опит – минимум 2 години.

Опит при изпълнение на проекти - предимство.

Допълнителна квалификация – компютърна грамотност, опит за работа в екип.

 

Рехабилитатор - 1 бр. на четири часов работен ден.

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна квалификационна степен : висше образование с образователно-квалификационна степен: магистър, бакалавър или специалист със специалност рехабилитация или кинезитерапия.

Професионален опит - Професионален опит е предимство.

Опит при изпълнение на проекти - предимство.

Допълнителна квалификация – опит за работа в екип.

 

            Длъжностите се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по – Договор BG05M9OP001-2.015-0001- С01, по проект финансиран със средства от Европейски социален фонд, чрез процедура BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот“. Трудовият договор е за определен срок.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ”:

Осигуряване на достъп до дългосрочна социално-здравна гижа за представителите на целевата група. Комплексът от междусекторни услуги за социално включване за хора с увреждания, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в риск ще се предоставят почасово в ЦСЗУ и мобилно по домовете на потребителите.

Задълженията на обявените длъжности са подробно описани в длъжностните характеристики, с които кандидатите могат да се запознаят в стая 303 в сградата на общинска администрация.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

  • Ø Заявление за участие в подбора /по образец/;
  • Ø Декларация по образец;
  • Ø Документ за самоличност /за справка/;
  • Ø Автобиография /по образец/;
  • Ø Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;
  • Ø Копие от диплома за завършено образование;
  • Ø За удостоверяване на компютърна грамотност се представят документи, доказващи същата /диплома, удостоверения и др./

Кандидатът може да представи и други приложими документи.

 

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Община Средец,  пл. „България” № 8, етаж партерен, деловодство в срок от 12.07.2018г. до 17.00 часа на 20.07.2018 г. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Средец.

Подборът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап - интервю с допуснатите кандидати. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на  входа на сградата на община Средец на 23 юли 2018г.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 25.07.2018г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж ІІ, Зала № 202.

Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключи трудов договор ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на  входа на сградата на община Средец на 27 юли 2018г.

 

 

 

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика”.


Contact Us