25
юли

Обявление

на основание Решение  № 470 от 20 декември 2017 година на Общински съвет – Средец обявява конкурс за избор на управител на „Медицински център І” ЕООД  гр. Средец, както следва: 

 

I.  Обявява конкурс за възлагане на управлението на “МЦ І – Средец” ЕООД гр.Средец.

II.  Изисквания към кандидатите:

         1. Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

         2. Да имат най-малко пет години професионален стаж като лекар; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, да имат придобита основна специалност.

         3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са  реабилитирани.

ІІІ.  Необходими документи, място и срок на подаване.  

1.  Заявление;

2.  Автобиография;

3.  Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;

4.  Диплом за придобита основна специалност – копие;

5.  Копие от трудова книжка;

6.  Свидетелство за съдимост в срок на валидност;

7.  Писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

         Информация и данни, необходими за подготовката на писмената разработка, относно структура, бюджет, численост и щатно разписание се получават в счетоводството на съответното лечебно заведение.

         Документите се подават в деловодството на Община Средец в срок до 30-дни от публикуването на обявата за конкурса.

ІV. Конкурсът ще се проведе в първия присъствен ден след крайния срок за получаване на заявленията за участие от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет, стая №105.

При промяна в датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат своевременно уведомени.

Общодостъпно място, на което се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в Общинска администрация гр. Средец и на електронната страница на Община Средец - http://sredets.bg/

 

Информация относно темата и предмета на събеседването – всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Общинска администрация, ет.1, стая 106, Председател на Общински съвет, тел. 05551 77 32.


Contact Us