23
юли

Съобщение

Списък на лицата,  подали заявления за работа и допуснати до интервю

 

по проект –  BG05M9OP001-2.015-0001- С01

 "Заедно за по-добър живот"

 

За позиция управител:

 

  1. Мария Станчева Станева

 

За позиция рехабилитатор:

  1. Мария Христова Бойчева.

 

 

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 25.07.2018г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж ІІ, Зала № 202.

 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Средец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика”. 


Contact Us