21
сеп

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012), в Община Средец е постъпила информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата за инвестиционно предложение:

„Изграждане на овцеферма за 200 броя овце-майки и торова площадка в имот № 074028, метност „Лахтев дол“, землище с. Момина Църква, Област Бургас“.

Възложител: „Дойно Паунков Коджабашев“

          Информацията е достъпна на интернет страницата на  РИОСВ град Бургас, на адрес www.riosvbs.com в Превантивна  дейност (ОВОС) Съобщения за осигурен достъп до информация по приложение №2, на наредбата на ОВОС.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица, могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища всеки работен ден в сградата на община Средец, стая 208. в срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение.


Contact Us