27
сеп

Обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие „Майсторски клас“

 

Община Средец в качеството й на бенефициент по проект „Майсторски клас: Създаване на "зелено" социално предприятие в Община Средец“, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0496-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

1.  Управител на Социалното предприятие – 1 щатна бройка 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     висше  образование,

-     допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения,

-     придобита образователна степен „бакалавър”/ „магистър”  в област „Хуманитарни науки”, всички професионални направления и „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Социални дейности” съгласно Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.

-     минимум 5 години управленчески опит.

-     да е бил член на екип на поне 1 проект със сходен предмет с предмета на  дейност на  проект „Майсторски клас: Създаване на "зелено" социално предприятие в Община Средец“,

 

1.  Необходими документи:

 

- заявление за кандидатстване.

- декларация по образец.

- декларация по чл. 107а от Кодекс на труда.

- автобиография /по образец /

- копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

- копие от диплома за завършено образование.

- други приложими документи.

Описание на длъжността:

Управителят на социалното предприятие ще организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, правилника за работа, наредбите и решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета.

2.  Счетоводител на Социалното предприятие – 1 щатна бройка

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     висше образование;

-     допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения

-     професионално направление – счетоводство и контрол или икономика

-     професионален опит за работа по проекти, финансирани със средства от оперативни програми и/или  национално или друго международно финансиране.

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     автобиография /по образец /;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     копие от диплома за завършено образование;

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Пряко отговаря за осигуряване на счетоводната отчетност и финансовото управление на предприятието.

 

3.  Технически координатор – 1 щатна бройка

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     висше  образование,

-     допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения,

-     минимум 3 години опит в областта на изпълнение на проекти

-     да е бил член на екип на поне 1 проект със сходен предмет с предмета на дейност на проект „Майсторски клас: Създаване на "зелено" социално предприятие в Община Средец“,

 

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     автобиография /по образец /;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     копие от диплома за завършено образование;

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

-     осъществяване на контрол, насърчаване и насочване на лицата от целевата група при изпълнение на задълженията им.

-     обезпечава работата на целия екип по управление на социалното предприятие

II. ПЕРСОНАЛ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В ТОВА ЧИСЛО:

-     Хора с увреждания – лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност.

-     Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

-     Безработни лица над 54 годишна възраст.

1.  Работник озеленяване – 14 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     умение за работа в екип;

-     комуникативност;

-     мотивация за работа.

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

-     косене на зелените площи, поддържане поречията и коритата на реките;

-     поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания по улиците и пътищата на града и другите населени места в общината;

-     поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др.

2.  Шофьор – 1 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     умение за работа в екип.

-     комуникативност.

-     свидетелство за управление категория - Ткт

-     мотивация за работа.

 

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     копие от свидетелство за управление на МПС

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

-     Управлява поверения му мпс по зададени от ръководителя на предприятието маршрути.

3.  Техник озеленител – 2 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     умение за работа в екип;

-     комуникативност;

-     мотивация за работа;

-     познания и опит в сферата на озеленяването и благоустройството ще се считат за предимство

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Работа с техниката, свързана с озеленяването/резачка, храсторез, моторна косачка и др./;

4.  Дърводелец – 2 щатна бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     умение за работа в екип;

-     комуникативност;

-     мотивация за работа.

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Сглобяване, оформяне, поддържане или поправки на дървени конструкции, съобразно зададените задачи.

5.  Домакин – 1 щатна бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     средно образование;

-     умение за работа в екип;

-     комуникативност;

-     мотивация за работа.

-     професионален опит ще се счита за предимство

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     копие от диплома за завършено образование;

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация.

III. НАЗНАЧАВАНЕ НА НАСТАВНИЦИ ЗА ПЕРИОД ОТ 6 МЕСЕЦА НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН /4 ЧАСА/

1.  Наставник „Работник озеленяване“ – 3 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     умение за работа в екип;

-     комуникативност;

-     мотивация за работа.

-     професионален опит

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване;

-     декларация по образец;

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи.

2.  Наставник „Дърводелец“ – 1 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     умение за работа в екип.

-     комуникативнос.

-     мотивация за работа.

-     професионален опит.

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване.

-     декларация по образец.

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда.

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи.

3.  Наставник „Техник озеленител“ – 1 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     умение за работа в екип.

-     комуникативност.

-     мотивация за работа.

-     професионален опит.

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване.

-     декларация по образец.

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда.

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Планира, координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи.

 

 

IV. НАЗНАЧАВАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности.

-     умение за работа в екип.

-     комуникативност.

-     мотивация за работа.

-     професионален опит

Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване.

-     декларация по образец.

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда.

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Специалистът  провежда индивидуални срещи  и подпомага персонала  в тяхното психологическо адаптиране, в изграждането на трудов образ, подпомага  развитието на различни навици  и умения за живот, намиране и  прилагане на стратегии за  преодоляване на конфликти.

V. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Средец,  пл. "България" №8  в срок до 17.00ч. на 05.10.2018 г.

Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от деловодството в сградата на Общинска администрация – гр. Средец. Обявата, образците на документи и примерни длъжностни характеристики са публикувани и на интернет страницата на Община Средец – www.sredets.bg.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Средец – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Средец.

» Пакет от документи за кандидатстване – екип на социалното предприятие
»
 Пакет от документи за кандидатстване – лица от целевата група и наставници

» Длъжностна характеристека – Управител
» Длъжностна характеристека – Домакин-снабдител
» Длъжностна характеристека – Дърводелец
» Длъжностна характеристека – Координатор
» Длъжностна характеристека – Наставник
» Длъжностна характеристека – Озеленител
» Длъжностна характеристека – Шофьор
» Длъжностна характеристека – Счетоводител
» Длъжностна характеристека – Техник-озеленител


Contact Us