28
сеп

Заповед № 744/ 28.09.2018 г.

На основание чл. 14, ал.1 и ал.7 от ЗОС,  чл.12 и чл.19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 596 от 27.06.2018 г. на ОбС гр.Средец

 

З А П О В Я Д В А М:

 

1. Да се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

 

 • Помещение с площ от 13 кв.м., находящо се в  северозападната част на първи етаж от двуетажна масивна административна сграда - кметство с. Момина Църква със обща з.п. на сградата от 176,00 кв.м., изградена в кв.55 по плана на селото, с Акт за ПОС № 61/27.01.1998 г., за осъществяване на пощенски услуги. Начална тръжна цена за месечен наем в размер на 23,40 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 2,34 лв.

 

 • Едноетажна масивна сграда със з.п. от 325 кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот XІ /единадесет римско/ в квартал 37 по плана на с.Суходол, с Акт за ЧОС № 1898/ 15.10.2009г. Начална тръжна цена за месечен наем в размер на 92,50 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 9,25 лв.

 

2. Определените депозити за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внасят в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

3. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена за месечен наем.

   ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 12.10.2018 г. от 10:00 ч. и 10:10 ч., в зала № 202 в сградата на община Средец.

   ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търга: Тръжните документации за участие в търговете се получават в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 11.10.2018 г., стая 311.

   Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 24,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

ІV. Документи за участие в търговете се подават в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 11.10.2018 г. за първа дата на търговете и до 16:00 ч. на 18.10.2018г. за повторни търгове. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на 19.10.2017г., при същите условия.

   V. Оглед се извършва  всеки работен ден до 11.10.2018 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

   VІ.  Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за наем;
 • Препис от настоящата заповед.

   VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания).;
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината.;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

   VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търговете, следващи търгове ще се проведат на 19.10.08.2018 г. от 10:00 ч. и 10:10 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозитите и подаване на заявленията за участие в повторните търгове се извършва до 16:00 ч. на 18.10.2018 г. 

   ІX. Условията и правилата за провеждане на търговете с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:  www.sredets.bg.

        Настоящата заповед да се публикува в регионален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец


Contact Us