09
ное

Заповед № 831/08.11.2018 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Д-94-00-108/07.11.2018 г. подадено от Динка Георгиева Янева-управител на ЕТ „Дием-Динка Янева”

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

          СТАИ ЗА ГОСТИ 

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Димитър Кичев” бл.2, ет.1, ап.3, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 5 легла

Собственик на обекта: Мильо Манолов Стамов

 

Лице извършващо дейност в обекта: ЕТ „Дием-Динка Янева” с ЕИК 203638490

със седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „ Преображенска” бл. 7, общ. Средец, обл. Бургас.

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

 

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

(съгл. заповед № 822/06.11.2018 г.)

 


Contact Us