09
ное

Заповед № 829/08.11.2018 г.

 На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № М-94-00-138/07.11.2018 г. подадено от Мильо Манолов Стамов-управител на ЕТ „Киди-Мильо Стамов”

 

ПРЕКРАТЯВАМ :

 

категорията на туристически обект

 

 

          КЪЩА ЗА ГОСТИ

 

Адрес на обекта: гр. Средец, ул. „Кирил и Методий” № 7, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 6 стаи, 14 легла

Собственик на обекта: Мильо Манолов Стамов

 

Лице извършващо дейност в обекта: ЕТ „Киди-Мильо Стамов” с ЕИК 200852820

със седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул. „Димитър Кичев” № 2, вх.1, ет.3, ап.12, общ. Средец, обл. Бургас.

 

 

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

 

 

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

(съгл. заповед № 822/06.11.2018 г.)

 


Contact Us