20
ное

Обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие „Майсторски клас“

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект „Майсторски клас: Създаване на "зелено" социално предприятие в Община Средец“, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0496-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТТА:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА ПЕРИОД ОТ 11 МЕСЕЦА - 2 БРОЙКИ  НА НЕПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН – 4 ЧАСА.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности“.

-     умение за работа в екип.

-     комуникативност.

-     мотивация за работа.

-     професионален опит

-     опит за работа по проекти

 

-     Необходими документи:

-     заявление за кандидатстване.

-     автобиография

-     декларация по образец.

-     декларация по чл. 107а от Кодекс на труда.

-     копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит.

-     други приложими документи.

Описание на длъжността:

Специалистът  провежда индивидуални срещи  и подпомага персонала  в тяхното психологическо адаптиране, в изграждането на трудов образ, подпомага  развитието на различни навици  и умения за живот, намиране и  прилагане на стратегии за  преодоляване на конфликти.

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Средец,  пл. "България" №8  в срок до 17.00ч. на 26.11.2018 г.

Обявата и образците на документи  са публикувани  на интернет страницата на Община Средец – www.sredets.bg.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на  електронната страница на Община Средец – до 2 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени  на електронната страница на Община Средец.

» Пакет от документи за кандидатстване


Contact Us