20
ное

Заповед № 862/ 19.11.2018 г.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл.64 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, правление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и Решение № 670 от 24.10.2018 г. на Общински съвет-гр.Средец.

 

З А П О В Я Д В А М:

 

І. Да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на следния общински имот:

 • Сграда (бивш краварник) с идентификатор 17720.14.4.2 със застроена площ от 509 кв.м., изградена в южната част на поземлен имот с идентификатор 17720.14.4 (собственост на държавен поземлен фонд) по КККР на с. Гранитец, при начална тръжна цена в размер на 4600,00 лв. /без ДДС/ и депозит за участие в размер на 460,00 лв. 

 

1. Определеният депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася в касата на Община Средец или по банкова сметка на Общината BG53BPBI79373347649603, BIC: BPBIBGSF – БПБ. 

2. Стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена на имота.

    ІІ. Отварянето на предложенията ще се извърши на 30.11.2018 г. от 10:20 ч. в зала № 202 в сградата на община Средец.

   ІІІ. Място и срок за получаване на тръжната документация за участие в търговете: Тръжната документация за участие в търга се получава в сградата на Община Средец, гр.Средец, пл.България № 8, всеки работен ден до 16:00 ч. на 29.11.2018 г., стая 311.

    Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 36,00 лева с вкл. ДДС, внесена на касата в деловодството на община Средец, невъзстановима след приключване на процедурата.

   ІV. Документи за участие в търга се подава в деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 29.11.2018 г. за първа дата на търга и до 16:00 ч. на 06.12.2018 г. за повторен търг. При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторен търг ще се проведе на 07.12.2018г., при същите условия.

   V. Оглед се извършва всеки работен ден до 29.11.2018 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч.

   VІ.  Утвърждавам следната тръжна документация:

 • Заявление за участие- по образец;
 • Декларация за оглед на имота;
 • Декларация за приемане условията за участие в търга;
 • Тръжни условия;
 • Копие на скица на имота;
 • Копие на акта за общинска собственост;
 • Решение на общински съвет;
 • Проект на договор за продажба;
 • Препис от настоящата заповед.

   VІІ. Определям следните задължителни документи за участие:

 • Заявление за участие;
 • Документ за заплатен депозит за участие в търговете;
 • Копие на лична карта, когато участника е физическо лице;
 • Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ЕИК (извадка от електронната страница на Търговския регистър на Агенция по вписвания).;
 • Удостоверение за липса на задължения към община Средец, заверено от гл.счетоводител на Общината.;
 • Декларации – 2 броя по образец.;
 • Документ за закупена тръжна документация;
 • Писмено предложение с предлаганата цена в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и името на заявителя.
 • Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в търга.;
 • Решение на управителния орган за участие в търга за юридически лица – с колективен орган на управление.

   VІІІ. При неявяване на поне двама кандидати да участват в търга, следващ търг ще се проведе на 07.12.2018 г. от 10:20 ч., при същите условия. Закупуването на документите, внасяне на депозита и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършва до 16:00 ч. на 06.12.2018 г. 

   ІX. Условията и правилата за провеждане на търга с тайно наддаване са на разположение в сградата на община Средец, пл. „България” № 8, стая № 311, тел.: 77-30 и на страницата на община Средец:  www.sredets.bg.

   X. Спечелилилият търга заплаща продажната цена при подписване на договора, 3% местен данък, стойността на изготвената оценка за имота и дължимия ДДС върху тях.

        Настоящата заповед  да се публикува в национален ежедневник, сайта на Общината и обяви на информационното табло.

 

 

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец


Contact Us