16
апр

Съобщение

 

Проект „Топъл обяд за гражданите на Средец“

 

      Община Средец изпълнява проект с рег. № BG05FMOP001-3.002-0173-С04 „Топъл обяд за гражданите на Средец“, който се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”.

     Осигуреното проектно финансиране е със срок на договор от 01.11.2016г. до 31.12.2019г. в размер на 155 804,02 лева, и обслужва 80 лица от основните целеви групи.

     Социалната  услуга се предоставя от Домашен социален патронаж гр. Средец, който осигурява безплатен топъл обяд – супа, основно ястие и хляб на потребителите в дните от понеделник до петък включително. Храната се транспортира със служебните автомобили до домовете на потребителите. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.50 лв.

    Конкретните бенефициенти по Договора са 80 лица, чийто подбор се извършва от определена със заповед на кмета на Община Средец комисия по разписана за целта Методика, съгласно условията на програмата и проверка от страна на Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Бургас, относно попадането или непопадането на кандидатстващите лица в целевите групи.

     Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд  по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

•          възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;

•          ползване на административни общински услуги; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и

•          други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

    Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

    Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Средец развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.   

 

Ръководител проект,

Райна Миларева

 


Contact Us