19
юни

Съобщение

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Общинска администрация гр. Средец съобщава на заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение: Основен ремонт с преустройство на едноетажна училищна сграда в УПИ I, кв.49 А, по плана на гр. Средец.“

         Предмет на инвестиционното намерение е основен ремонт с преустройство на едноетажна съществуваща училищна сграда за начално образование Ремонтът и преустройството на сградата ще осигурят осъвременяване и превеждане на сградата към действащата нормативна уредба.

Състояние: Помещенията са в лошо състояние; наблюдават се паднали части от таванския гредоред, напуквания по зидовете, обрушвания на мазилките.

Проектно решение за преустройство:

-достъпна среда – сградата е с обществено предназначение и в северозападната и част ще бъде изградена рампа за достъп на хора с увреждания.

-предвидени са обособяването на 5 класни стаи с пасарелки за по 23 деца на мястото на съществуващите стаи, хранилище, учителска стая, зона за отдих, медицинска стая, санитарни помещения за жени мъже и хора с увреждания. В санитарните помещения ще се подменят преградни зидове, които са в лошо състояние. Съществуващата настилка ще се премахне, върху стоманобетоновата плоча ще се положи топлоизолация, ще се изгради нова армирана бетонова настилка с цел укрепване на сградата., върху която ще се постави настилка от ламиниран паркет или гранитогрес.

 

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: info@sredets.bg

 

 

 

С уважение,

 

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

 

Кмет на община Средец

 

 

 


Contact Us