20
юни

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

 

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С02, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Услуга

"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище";

 

Днес, 19. 06. 2019 г., Комисия, назначена със заповед № 674/18. 06. 2019 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Услуга"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище", се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/ не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:


Contact Us