17
юли

Съобщение

 

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец, по ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от  Европейския социален фонд на ЕС.

 

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Ÿ  „Работник в озеленяването“ – 13 (тринадесет) свободни работни места на 8 /осем/ часов работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

Ÿ  “Помощник пътен строител” - 13 (тринадесет) свободни работни места на 8 /осем/ часов работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

I. Основна цел на длъжността.

 1. Основната цел на „Работник в озеленяването“ е свързана с хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, поддържане на зелени площи, косене на трева и тревни площи, засаждане на декоративни цветя, храсти, дървета.
 2. Основната цел на „ Помощник пътен строител “ е свързана с поддръжка на тротоарни и улични настилки на територията на общината, просветляване на захрастени банкети и сервитути, поддържане на вертикалната сигнализация и пътната и улична маркировка.

 

II. Изисквания към кандидатите:

 1. Да притежава документ за завършена степен на образование /минимум начална степен на основно образование ІV клас/, или удостовенение за ограмотяване съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
 2. Личностни качества: толерантност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 3. Мотивация за работа;
 4. Да попадат в основните целеви групи (лица от ромски произход, лица в риск или жертва на дискриминация);
 5. Да имат регистрация в ДБТ;

III. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи и събеседване.

 

IV. Необходими документи:

 1. Заявление /по образец/;
 2. Автобиография /по образец/;
 3. Декларация   /по  образец/;
 4. Копие от документ за завършена степен на образование или удостовенение за ограмотяване съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

Продължителност на заетостта: 12 месеца

 

Документи се подават лично на адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28, ет.2, всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. в стая 210 на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

 

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 24 юли 2019 г. 

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.07.2019 г. от 10:00 ч. в стая №210 в ОП „ОБЧ” гр. Средец.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0006- С01,  „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 


Contact Us