16
юли

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

 

Във връзка с изпълнение на  проектБЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С02, по процедура за дирекно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско  развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и  насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за подбор на персонал за

ДЛЪЖНОСТТА    ХИГИЕНИСТ 

 

Община Средец кани потенциални кандидати за  обявената позиция хигиенист в Общностния център на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”  

 

Цел на проекта:

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените  по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към  деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

 

 1.                 I.      Хигиенист

Вид правоотношение: трудово

Заетост: 4 часов работен ден

             1.  Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания 

 • да е физическо лице;
 • да имат завършено средно образование;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

 

Специфични изисквания 

Ще се счита за предимство:   

 • да имат практически опит в тази област на работа;

2. Профил на длъжността: 

 • Осигурява спокойна и приветлива обстановка в Центъра, чрез поддържане на добра и здравословна хигиена в помещенията  и прилежащите им площи.

 

 • Изпълнява и други  възложени задачи от ръководителя ,свързани с дейностите по проекта.

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор до края на проекта - 31.12.2019 година. Работно време – часа дневно.

 1.               II.      Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  23.07.2019г.

Документите  се подават в деловодството на община Средец на адрес: пл. „България“ № 8,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

           III.Етапи на подбора: 

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

 

 1. 1.    Първи етап:  Подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите  и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец .

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.Втори етап: Провеждане на  интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати обхваща въпроси свързани с  мотивацията, професионални компетенции,  уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, във връзка с осигуряване  на грижа за децата ползватели на услугите и взаимодействие с близки и роднини на децата в риск и такива с увреждания и личностни качества. 

 Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Средец.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда. Документи за кандидатстване:

 

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- заявление (по образец) ;

- автобиография,

- копие от документи за  придобита образователна степен /диплома/

- копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

 1.            IV.      Място за изпълнение на длъжността:

Общностен център за деца и семейства – гр. Средец, ул. „Гочо Кънев” № 11 .

 

 

Кмет на Община Средец:

Инж. Иван Жабов


Contact Us