20
фев

Заповед № 78 / 20.02.2017 г. - Проведен

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности добив на дървесина: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, в Обект 1701 "Малина,Суходол,Светлина, Загорци", отдели/подотдели: 3 "д","е", "ж"; 6 "в" "г"; 12 "б"; 14 "д"; 15 "б"; 16 "в", "г"; 17 "г"; 19 "б", "ж"; 20 "в", на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,


Contact Us