20
фев

Заповед № 79 / 20.02.2017 г. - Проведен

 На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности - добив на дървесина:сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1702 "Вълчаново,Сливово,Проход", отдели/подотдели: 40 "г"; 41 "б"; 563  "а",    " в,"и", "к"; 582 "в", "г", "е"; 583 "о", находящ се на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,


Contact Us