20
фев

Заповед № 80 / 20.02.2017 г. - Проведен

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности  - добив на дървесина: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, в Обект 1703 "Момина църква, Горно ябълково", отдели/подотдели: 505 "а","а 1","б","б 1,"в","г 1", "д", "е 1","ж  1", "з","з 1", "и", "о","р", "с", "т", "у", "в 1", "д 1", "н","ш","щ","я";, на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец


Contact Us