10
мар

Заповед № 128 / 10.03.2017 г. - Проведен

На основание чл. 49, ал.1, т.3, във вр. с чл.50,т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, предвид разработен, предложен и одобрен График за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1705 "Факия"/ЛФ207 г. - отд.подотд: 341 е,ж;343 а,в,г, 344 з, 341 м;342 а,в, находящ се  на територията на Община Средец,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

            1.Насрочвам за провеждане Конкурс по реда на Глава ІІІ, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП, като определям срок до 16.00 часа на 24.03.2017г . за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да закупят стояща дървесина на корен Обект 1705 "Факия"/ЛФ2017 г. - отд.подотд: 341 е,ж;343 а,в,г, 344 з, 341 м;342 а,в,  находящ се на територията на Община Средец:


Contact Us