08
юни

Заповед № 427/08.06.2017 г. - Проведен

На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии-„Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2018 год.  на територията на Община Средец”,  Обект №1, в отдели/подотдели: в отдели/подотдели: 6 а; б; 9 ж; з; 16 а ; 186 ж; 188  е; 191 б; г; д; е; 192 б; г; 569 в; 573 д; 591 г; 72 а; б; в; г; 73 а; б; в; г; д


Contact Us