08
юни

Заповед № 428/08.06.2017 г. - Проведен

На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии- „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2018 год.  на територията на Община Средец”,  Обект №2, в отдели/подотдели: 99 а; б; 100 а; в; п; 115 а; б; н; 116 г; з; 268 а; в; 269 о; 272 г; м; 273 а; 274 б; 275 а,   


Contact Us