08
юни

Заповед № 429/08.06.2017 г. - Проведен

На основание чл. 3, ал.1, т.2, във вр. с чл. 10, ал.1, т. 18 във вр. с чл. 15, ал. 1 и сл. от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., доп. и изм. В бр. 96 на ДВ от 02.12.2016 год.), наричана за краткост в Заповедта „ НУРВИДГТДОСПДНГП”, във връзка с oдобрен от Кмета на Община Средец – „График за възлагане на дейности в горските територии- „Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен за ЛФ 2018 год.  на територията на Община Средец”,  Обект №3, в отдели/подотдели: 144 а; 307 г; 369 з; ю1; 514 д; и; к; 521 в; 522 г; 523 а; б; г; 524 б; 526 а; 527 а; б; в; 528 а; 529 б; г; 531 ж; 534 г; д; 535 б; 536 г; ж; 539 а; д;  540 е; к; п; 546 з; н; 569 б,        


Contact Us