05
сеп

Заповед №664/5.9.2017 г.

На основание чл.12, ал.1, във вр. с чл. 10, ал.1, т .1 и чл.15, ал.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, във връзка с разработен, предложен и одобрен График за предоставяне извършването на комплекс от дейности добив на дървесина: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, в Обект 1707 "Балаклия", отдели/подотдели: 523 "а"; "б"; "г";  526  "а",  527 "а", "б", "в"; 528 "а"; 529 "б"; "г", находящи се на територията на ОП «ОБЩИНСКИ ГОРИ» Средец,

 


Contact Us