18
сеп

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 /АН Е КС/

Към „Договор от  04.04.2017 год. за възлагане изпълнението на дейности „Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад  в района на Община Средец”

   Днес ………….2017 год. в гр. Средец се сключи настоящото Допълнително споразумение /Анекс/ между:

1. ОБЩИНА СРЕДЕЦ – ОП „Общински гори“ - гр. Средец, представлявано от Кмета на Община Средец – инж. Иван Жабов, с адрес на управлние: гр. Средец, ул.  „Васил Коларов” № 29, административна сграда на ОП „ОБЩИНСКИ ГОРИ“ Средец, ЕИК 0000568780291, наричано по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна, и

2. „ВАНДИНО“ ЕООД, ЕИК 202912337, със седалище и адрес на управление: гр. Средец, ул.”П.Волов”2,представлявано от Иван Димитров -Управител , наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, за следното:

  Във връзка с депозираната от „ВАНДИНО“ ЕООД, ЕИК 202912337 Молба с вх. № 2097/ 09.08.2017 год. в ОП „Общински гори“ - гр. Средец и отправеното с нея подробно  мотивирано искане за удължаване на срока за сеч и извоз в Обект №1704, отд.72 „ж” и отд.71 „м”, предвиден  в сключеният между страните Договор от  04.04.2017 год. за възлагане изпълнението на дейности „Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад  в района на Община Средец” се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Между страните е налице сключен Договор от  04.04.2017 год. за възлагане изпълнението на дейности „Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад  в района на Община Средец”. В договорът е предвиден краен срок за извършване на сечта и извоза в Обект №1704 до 31.08.2017 год.

2.Така уговорения срок, се оказва недостатъчен за цялостно завършване на сечта и извоза във всички предвидени отдели в Обект №170, поради което  страните се споразумяват, че крайния срок за извършване на сеч и извоз до временен склад в Обект №1704,отд.72 „ж” и отд.71 „м” се  удължава  до  31.10.2017 год.

3.Останалите клаузи от договора остават непроменени.

4.Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от основния Договор от  04.04.2017 год. за възлагане изпълнението на дейности „Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад  в района на Община Средец”.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ:...........                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....…..

/инж.Иван Жабов/


Contact Us